backgorund

دسته بندی

قاتل حرفه ای (professional killer)

نوع: نقش مافیایی توضیحات: از اعضای تیم مافیایی می باشد و با تیم مافیایی بیدار می...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا

جنیتور (janitor)

نوع: نقش مافیایی توضیحات: از اعضای تیم مافیایی می باشد و با تیم مافیایی بیدار می...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا

نقش معشوقه (lover)

نوع: نقش مافیایی توضیحات: از اعضای تیم مافیایی می باشد و با تیم مافیایی بیدار می...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا

تروریست (Terrorist)

نوع: نقش منفی تروریست یکی از اعضای مافیاست. تروریست این قابلیت رو داره که با اعلام...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا

ورولف (werewolf)

نوع: نقش مستقل توضیحات: شرط برد او تک به تک ماندن در انتهای بازی می باشد. این نقش در...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا

برادران جانی (Johnny brothers)

نوع: نقش مستقل توضیحات: برادران جانی  از نقش های مستقل بازی می باشند. در فاز شب...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا