backgorund

دسته بندی

Chinatown

ما در محله چینی ها در پی به دست آوردن بیشترین سود با راه انداختن کسب وکارهای مختلف هس...

مرداد 06، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

آموزش کامل بازی Splendor

در این بازی شما در نقش بازرگان هایی هستید که از معادن یک سری سنگ های قیمتی استخراج کر...

مرداد 06، 1399

مقالات آموزشی

Coup board game

تعداد بازیکنان: 2 الی 6 نفر زمان تقریبی بازی: 15 دقیقه سن پیشنهادی بازی: +13...

مرداد 02، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

Onitama board game

تعداد بازیکنان: 2 نفر زمان تقریبی بازی: 15 الی 20 دقیقه سن پیشنهادی بازی: +8...

مرداد 02، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

Targi board game

تعداد بازیکنان: 2 نفر زمان تقریبی باز ی: 60 دقیقه سن پیشنهادی بازی: +12 درجه...

مرداد 02، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

seven wonders Duel

تعداد بازیکنان: 2 نفر زمان تقریبی بازی: 30 دقیقه سن پیشنهادی بازی: +10 درجه...

تیر 28، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21